24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

דיני עבודה

ייעוץ בסוגיות הקשורות בדיני עבודה, זכויות עובדים והעסקתם, העסקת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בחברה, ניסוח הסכמי עבודה כלליים עבור מעסיקים והסכמי עבודה ספציפיים עבור מנהלים בכירים, תוכניות אופציות לעובדים, טיפול משפטי וייצוג בבתי דין לעבודה, ייצוג של עובדים וועדי עובדים מול מעבידים, ייצוג מעבידים וחברות המעסיקות עובדים, טיפול בתביעות מול ביטוח לאומי.

בין לקוחותינו בתחום זה נמנים :

חברות High-Tech, חברות תעשייתיות וחברות מסחריות, מנהלים כלליים, קבוצות עובדים של חברות בפירוק ועובדים בכירים המנהלים הליכים בביה"ד לעבודה ובמוסד לביטוח לאומי.