24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

בית המשפט חייב בתשלום שכר ראוי יזם שחזר בו מעסקת תמ"א 38 בסמוך לחתימתה ועל אף שהעסקה לא יצא לפועל

󰀄

בית המשפט חייב חברה יזמית לשלם שכר ראוי למשרדנו, על אף העדר חותמת על ההסכם, טענה כי חברה אחרת הייתה צריכה לחתום על ההסכם, העדר פרוטוקול המאשר את העסקה וכן למרות העובדה שהעסקה לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל.

 

כל בעלי דירות בבית משותף בהרצליה, מינו את משרדינו לייצג אותם בעסקת תמ"א 38/2. לאחר מיון היזמים שהיו מעוניינים לבצע את העסקה, נבחר יזם, אשר נוהל עימו מו"מ במשך 3 חודשים.

לאחר שסוכמו כל פרטי העסקה, חתמו כל הדיירים על ההסכם ובהמשך חתם גם המנהל היחיד של היזם על ההסכם, ליד שמה המודפס של החברה.

מספר ימים לאחר החתימה, ולאחר שהובטח ע"י ב"כ היזם בהודעת אס. אם. אס כי שיק שכר הטרחה המגיע למשרדנו "יגיע למשרד ביום ראשון בשעה חמש", טען היזם כי בבדיקה שערך לאחר חתימת ההסכם, התגלו לו חריגות בנייה משמעותיות בבניין, והוא מבקש לשנות את התנאים המסחריים. לכך לא הסכימו הדיירים, והם חתמו על אותה עסקה, עם יזם אחר.

בתשובה לתביעה של משרדינו לתשלום השכר המוסכם, טען היזם מספר טענות:

העסקה לא יצאה אל הפועל.
לא נחתם חוזה, אלא אושרה טיוטה של נוסח חוזה.
לא נחתם פרוטוקול מועצת המנהלים של החברה הנתבעת.
כוונת היזם היתה לבצע את העסקה עם חברה אחרת, שהייתה בהקמה.

בדיון פישור שנערך בבית המשפט במהלך הפקרה המליץ בית המשפט ליזם, לאחר שדחה את מרבית טענותיו, לשלם סכום משמעותי כשכר ראוי, ובהתאם להמלצה זו ניתן פסק דין והסכום שולם.
אנו ממליצים ללקוחותינו להפיק לקחים ממקרה מיותר זה:

אין לטפל בעסקת תמ"א 38, או בכל עניין שבו מיוצגים קבוצת לקוחות, ללא קבלת ייפוי כוח כדין וללא קבלת העתק מייפוי כוח כדין מב"כ הצד השני.
את כל הבדיקות יש לבצע לפני חתימת החוזה ולא לאחריו.
אין להסכים לחתימת הסכם עם חברה ללא קבלת פרוטוקול כדין המאשר את העסקה, ואין להסתמך על הבטחה: "יש פרוטוקול, יהיה בסדר", מצד עורך הדין של הצד השני.
כאשר קיימת הוראת תשלום במעמד חתימת ההסכם, כגון במקרה שבו לקוח מוכר נכס לצד ג', יש לוודא הכנת שיק בנקאי מראש, ומסירתו במעמד חתימת ההסכם, על מנת למנוע התחמקות לאחר מכן.
יש להקפיד שהצד השני מצויד בחותמת החברה, למרות שבדרך כלל מספיק חתימה לצד שמה המודפס של החברה.
גם בעת מימוש הסכם ברור וחד משמעי, צפויים קשיים ומכשולים לא רבים, כאשר גם טענות סרק והתחמקויות, עלולות לעכב את מימוש ההתחייבות במשך חודשים רבים. אין להסכים לוותר על דרישות "פורמליות" כגון קיומו של פרוטוקול מאושר כדין, קבלת שיק בנקאי והטבעת חותמת.

מאת: אורן אהרוני, עו"ד

󰁓