24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

קביעה חדשנית בעניין פטור מהיטל השבחה

󰀄

בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה קביעה חדשה וחשובה לפיה מגיעים מספר פטורים לחלקה אחת, בקשר לתשלום היטל השבחה, בגין בניה עצמית של דירת מגורים.

 

ביום 15.7.2015 ניתן פסק דין חשוב על ידי כבוד השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בערעור שהוגש על ידי עורכי הדין אהוד פורת ומועתסם גנים משרדינו, אשר עסק, בשאלת הזכאות לפטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
המערערים, שהם בעלים במשותף עם אחרים בחלקת מקרקעין ברמת השרון עליה נבנה בניין מגורים, טענו כי מגיע לכל אחד מהם פטור מהיטל השבחה, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. מאידך, טענה המשיבה, שנשענה על פירוש של בית משפט מחוזי בעניין בר ודיבון, והתייחסות מצמצמת להלכת צרי, בבית המשפט העליון, כי הפטור הינו אחד עבור חלקה אחת, ולא עבור כל תא משפחתי המחזיק בדירת מגורים שנבנית על החלקה.
בפסק דינה של כבוד השופטת רונן, התקבלה טענת המערערים לגופו של עניין, כפי שיפורט להלן, למרות שהערעור עצמו נדחה מחמת טענת סף, אשר בגינה מוגש בימים אלו בקשת רשות ערעור על ידינו לבית המשפט העליון.
כבוד השופטת רונן קבעה, כי מקום בו המחזיקים בחלקת מקרקעין אחת אינם בני משפחה אחת (כפי שהיה בפרשת צרי, עליה נסמכה המשיבה בעמדתה), אין מקום לשלול מכל אחד ואחד מהם את הפטור המבוקש על ידיו, רק משום שדירת המגורים אותה הוא מבקש לבנות- אמורה להיות מוקמת על חלקה אחת, שבה ייבנו גם דירות מגורים אחרות של אחרים.

בהמשך פסק הדין, מנתחת כבוד השופטת רונן את הלכת צרי ועורכת אבחנה ברורה בין המקרה של הלכת צרי לבין המקרה הנדון בערעור זה וקובעת, שלאור המטרה הסוציאלית העומדת מאחורי הוראת סעיף 19 (ג) לחוק, אין הצדקה להבחין בין מי שבונה דירה (או מרחיב דירה), כאשר על החלקה ישנה דירת מגורים אחת- לבין אדם באותו מצב עצמו, הבונה אותה דירה עצמה, כאשר ישנם עוד בעלים משותפים בחלקה, שאין לו עמם קשר.
זאת במיוחד לאור ההנחה, כי מי שדירתו מצויה על חלקה עם שותפים נוספים, הוא במצב כלכלי פחות טוב ממי שיש בבעלותו הפרטית חלקה ללא שותפים. לפיכך, המסקנה אליה מגיעה כבוד השופטת לגופה של נקודה זו, כי האחד כמו האחר במקרה זה, זכאי באותה מידה להטבה הסוציאלית, כאשר להבדל בבעלויות אין השלכה על כך.

בנוסף לקביעה לעיל, פסק הדין עמד גם על הבעיות הפרקטיות שעשויות לעלות, אילו הייתה עמדת המשיבה לפיה יינתן פטור אחד לחלקה בבעלות משותפת מתקבלת. למשל, באיזה אופן יינתן הפטור? האם הוא יינתן לבעלים הראשון בחלקה המבקש לממש את זכויותיו? האם הוא יזכה לפטור מלא בגין החלקה, באופן שיתר הבעלים לא יוכלו לזכות עוד בפטור בעתיד (שכן הבעלים הראשון "מיצה" את הפטור בגין החלקה?)

בסוף פסק הדין, מאמצת כבוד השופטת גם את טענתנו כי יש להסדיר עניין זה על ידי המחוקק בצורה מסודרת, לאור חוסר ההתאמה בעניין זה בין החלטות שונות וסותרות שניתנו על ידי בית המשפט השונים. כבוד השופטת מדגישה שוב, כי עד להסדרת העניין על ידי המחוקק, יש לפרש את סעיף 19 (ג) לחוק כפי שנטען על ידי משרדינו, דהיינו פטור אחד לכל מבקש העומד בתנאי הסעיף, ללא סייג לעניין מספר הבעלים בחלקה.

מאת: מועתסם גנים, עו"ד

󰁓