24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין

󰀄

 

ניתן לעיתים לחסוך מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים, ולהימנע מתשלום מס רכישה, בעת רכישת חברות בעלות מקרקעין, שבבעלותן גם נכסי קניין רוחני כגון מוניטין, ידע או סימן מסחרי רשום.

 

חוק מיסוי מקרקעין קובע חובת תשלום מס רכישה, בשיעורים של 6%-10% משווי הנכס, בכל מקרה של "פעולה באיגוד מקרקעין".

"איגוד מקרקעין" מוגדר בחוק כאיגוד שכל נכסיו הם זכויות במקרקעין.

בפרשת אלדר נכסים בע"מ, העוררת רכשה מניות בחברת קניונים לישראל בע"מ. הנכס העיקרי שבבעלות החברה הנרכשת, הינו נכס מקרקעין- קניון בת ים. מנהל מיסוי מקרקעין ראה בחברה הנרכשת "איגוד מקרקעין" וחייב את הרוכשת במס רכישה. המדובר בחיוב של מיליוני שקלים.

בית המשפט קבע ביום 23.7.2015 כי בידי החברה הנמכרת נכס בלתי מוחשי שניתן להגדירו "ערך הנכס כעסק חי". שם אחר שניתן לתת לאותו נכס הוא- "מוניטין". המוניטין גורם לכך שקיימת תשואה עודפת בעת הפעלת "עסק חי" על פני השכרה רגילה (פסיבית) של הקניון, כנכס מניב.

נקבע כי הנכס הבלתי מוחשי הנ"ל משמש את החברה הנמכרת בייצור הכנסתה והוא אינו טפל למטרותיה העיקריות של החברה.

לסיכום- נקבע כי לאור קיומו של נכס המוניטין, החברה אינה "איגוד במקרקעין" ורכישת המניות חייבת במס רכישה.
אנו ממליצים כי בכל מקרה של רכישת מניות חברה המחזיקה נדל"ן, לא להסתפק בבחינת הנכסים הרשומים במאזן החברה. יתכנו מצבים בהם קיימים נכסים בלתי מוחשיים, כגון מוניטין, או נכסי קניין רוחני אחרים- ידע, סימן מסחרי רשום וכו', שאינם רשומים במאזן, ושאינם טפלים למטרות החברה, אשר יאפשרו לטעון שאין לחייב במס רכישה.

מאת: אהוד פורת, עו"ד ונוטריון

סגור לתגובות על אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין
כתיבה
󰁓