24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מי הוא בית המשפט המוסמך בתביעות לביטול הפקעה ולקבלת פיצויים בגין הפקעה

󰀄

הפקעת מקרקעין על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או על פי חוקי ההפקעה האחרים, הינה מעשה שלטוני מובהק. הכלל החל על תקיפת מעשה שלטוני הוא, כי הסמכות במקרה זה ניתנת לבית המשפט הגבוה לצדק ולא לבתי המשפט הרגילים. כלל זה נכון לגבי הפקעה הנעשית לפי חוקי ההפקעה השונים, למעט הפקעות לפי חוק התכנון והבניה, שאז חל עליהם חוק בתי משפט לעניינים מנהליים התש"ס- 2000. לפיכך, הפקעות מכוח חוק התכנון והבניה, נדונות בפני בתי המשפט המנהליים.

אולם, יש לשים לב כי תקיפה של מעשה שלטוני, כגון תקיפת החוקיות של הפקעה, עשויה להיות בצורה עקיפה. במקרה זה, הנושא נדון בבתי המשפט הרגילים, כשאלה נגררת לשאלה אחרת הנמצאת בתחום סמכותם, וזאת מכוח סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. יוער כי במקרה זה, הכרעת בית המשפט יהיה לה תוקף רק לגבי אותו עניין בלבד, ורק לגבי האנשים שהיו צדדים לאותו הליך.

לעומת זאת, תביעה לקבלת פיצויים בגין הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943, תידון בבית המשפט המחוזי, שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין המופקעים, למרות שתביעה כספית נדונה, במקרה רגיל, בבית המשפט בעל הסמכות העניינית לפי סכום התביעה. עולה איפוא, כי לבית המשפט המחוזי קיימת סמכות ייחודית לדון בתביעה לפיצויים בגין הפקעה מכוח פקודת הקרקעות, ללא קשר לגובה הפיצויים הנתבעים.

מאת: מועתסם גנים, עו"ד

 

 

󰁓