24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

󰀄

 

מהו יום הרכישה בעסקת חליפין ומתי תקום חובה לשלם תוספת מס בגין עסקאות מלפני 1960

_____________________________________________________

מאת: מועתסם גנים, עו"ד

 

ערר זה הוגש על ידי משרדינו, בגין חיוב העוררים בתשלום מס שבח ומס רכישה בעקבות חוזה חליפין משנת 2013 שעניינו עסקת חליפין במקרקעין שנעשתה בין העוררים מצד אחד, לבין מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "עסקת החליפין").

הערר הוגש על מנת שהועדה תכריע במחלוקת שבין רשות מיסוי מקרקעין, אשר חיבה את העוררים בתשלום מס שבח ומס רכישה על עסקת החליפין, בטענה כי המדובר בעסקה משנת 2013, כאשר העוררים כופרים בחבות תשלום מס שבח ומס רכישה על עסקת חליפין זאת, מאחר ולטענתם לא חל עליה חוק מיסוי מקרקעין, כי היא נעשתה והושלמה בשנת 1948.

 

לעניין מס השבח, טענו העוררים כי, מאחר והחוק נחקק בשנת 1963 (בשמו הקודם: "חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- 1963") הרי שבהתאם לסעיף 116 לחוק, תחילתו של החוק הינה מיום 22.8.1963 ומאחר וקדם לחוק, חוק מס שבח מקרקעים, התש"ט – 1949, אשר בוטל במסגרת סעיף 113 (1) לחוק.

 החוק משנת 1949 היה בעצם החוק הראשון שהטיל מס על ריווחי הון ממכירת מקרקעין, ולפיכך לא ניתן כלל להטיל מס שבח בקשר לעסקה שמועדה בשנת 1948.

בשלב מסוים של הדיון, השתכנע מנהל מס השבח בטענת העוררים לגבי אי תחולת מס שבח על עסקת מקרקעין שנעשתה, על אף שהחוזה נחתם בשנת 2013, וועדת הערר אישרה גם היא בתורה טענה זו, במסגרת פסק הדין המנומק שניתן על ידה ביום 25.12.2014.

 

המחלוקת שנשארה בין הצדדים, הינה חבות המערערים לשלם "תוספת מס" (כיום- מס רכישה) בגין עסקה שנעשתה לפני שנת 1960.

 

העוררים טענו לעניין זה קודם כל, כי מאחר ותחילתו של החוק הינה מיום 22.8.1963, ברור שלא ניתן להטיל "מס רכישה" על עסקה שמועדה בשנת 1948. כמו כן, וכחיזוק לטענה המשפטית כי אין מקום להטלת מס רכישה במקרה הנדון, ניתן למצוא בהוראתו המפורשת של סעיף 9 (ה) לחוק אשר קובע באופן ברור:

"דין מס רכישה, לכל דבר ועניין, למעט הפטורים שלפי פרק חמישי 1 עד פרק שישי- כדין המס".

מאחר ובעניינו המשיב מסכים כי אין חבות ב"מס", אשר מוגדר בסעיף 6 לחוק- "מס שבח מקרקעין",  ברור כי דינו של מס הרכישה זהה לדין המס, דהיינו– אין חבות גם במס רכישה.

בנוסף נטען, כי במקרה שלפנינו, המערערים מעולם לא ביקשו מהמשיב לרשום את זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין. המערערים ירשו את זכויותיהם במקרקעין המקוריים, והם נרשמו בפנקסי המקרקעין  מכוח היותם יורשים. כידוע, סעיף 4 לחוק קובע: "הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לעניין חוק זה" והמערערים נרשמו בפנקס המקרקעין כיורשים של המקרקעין המקוריים, ללא כל צורך בפניה למשיב, אלא בעזרת צו ירושה בלבד. במצב דברים זה, ובהסתמך על מספר פסקי דין ועל הוראת ביצוע מספר 7/2009, נטען כי אין מקום להחיל את תוספת המס על עסקה זו.

וועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בנצרת, קיבלה את טענת המערערים לעניין אי החבות במס שבח לגבי עסקה שהתבצעה בשנת 1948. אולם, הוועדה דחתה את הטענה בדבר אי תחולת תוספת המס בזה הנימוק:

חקיקת סעיף 9 לחוק בדבר חיוב בתשלום תוספת מס, מקורה בכך שבמקרקעין שטרם עברו הליכי רישום כלשהם או הליכי רישום כתוצאה מהסדר המקרקעין, אשר למעשה לא היו רשומים, יהיו חייבים באותו שיעור אגרה או מס כאשר מבקשים הם שהמקרקעין שלהם ירשמו בלשכת רישום המקרקעין. נכון לפי החוק שהיה קיים, אם לא ביקש בעל קרקע לרשום את המקרקעין שלו בפנקסי המקרקעין, לא חויב במס, אבל הליך רישום כל המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין נעשה על פי פקודת הסדר זכויות במקרקעין, והיה על מי שמעביר זכות במקרקעין משמו לאחר לשלם "תוספת מס", סוג של מס רכישה, כאותה גברת בשינוי אדרת. המס בא להחליף את אגרת הרישום שהיה קובע רשם המקרקעין לפי שווי הקרקע שהוא עצמו היה מעריך את שווים. לכן שם שנקרא תוספת מס שונה שמו ל מס רכישה, בחוק מס שבח מקרקעין. כאמור מרגע שנכנס חוק מס שבח מקרקעין ומס רכישה לתוקפו, עברה הסמכות לקביעת השווי והאגרה לפי השווי של המקרקעין לצורך רישום המקרקעין, מרשם המקרקעין אל מנהל מס שבח מקרקעין, או אל הממונה על כך בחוק מיסוי מקרקעין.

מאחר והעוררים עצמם טענו כי כדי לקבוע תאריך הרכישה, כלומר עשיית עסקת החליפין, הסתייעו בהסכם החליפין נספח א' לכתב הערר, אשר נטען על ידם וגם לפי לשון ההסכם, הוא נערך ונחתם אך ורק למטרה אחת, לרשום החליפין בלשכת רישום המקרקעין, בחותמם על ההסכם הם הביאו בכך הסכמתם לביצוע רישום העסקה. מכאן שטענתם כי לא בקשו לרשום את העסקה, עומדת בסתירה למסמך בכתב שמגלה לנו כי הם בקשו לרשום את עסקת החליפין. וכך שמטו הם את טענתם העיקרית בעניין זה. לכן הם חייבים במס רכישה.

סגור לתגובות על פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת
כתיבה
󰁓