24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

󰀄

 

_____________________________________________________

מאת: אורן אהרוני – עו"ד

 

תנאים להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי  מקרקעין:

לעניין תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי מוסד ציבורי יוכר לעניין תרומות בהתקיים כל התנאים הבאים:

א.      המוסד הוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודה.

ב.      שר האוצר קבע אותו כגוף ציבורי לעניין זה (לשר האוצר שיקול דעת בקביעתו את המוסד, כמוסד ציבורי לעניין תרומות או לעניין פטור מלא או חלקי במיסוי מקרקעין).

ג.        קביעת שר האוצר אושר העל ידי ועדת כספים של הכנסת.

 

לעניין חוק מיסוי מקרקעין

א.      מוסד ציבורי שהוכר לעניין תרומות עפ"י סעיף 46(א') לפקודת מס הכנסה יחשב כמוסד ציבורי לצורך הפטור המלא או החלקי לפי סעיף 61 (ה) לחוק מיסוי מקרקעין ואין צורך להביאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

ב.      מוסד המבקש הכרה רק לעניין מיסוי מקרקעין עפ"י סעיף 61 לחוק יוכר בכפוף לכל התנאים הנזכרים לעיל אולם האישור יינתן לו מכח סעיף 61 ויהיה תקף רק לעניין מיסוי מקרקעין.

 

קווים מנחים וקריטריונים לקביעת מוסד ציבורי

פעולות המוסד בתחום המטרות שבסעיף 9 (2) לפקודה כשלעצמן, אינן מעניקות אוטומטית למוסד מעמד של מוסד ציבורי.

רבים הגופים שפעילותם נכללת לכאורה בתחום המטרות של סעיף 9 (2) לפקודה, אך פעילותם נושאת אופי עסקי ואינה פטורה ממס. קביעת מקור ההכנסות ואפיין נעשה בהתאם למבחנים לפעילות עסקית שהתגבשו בפסיקה.

תנאי בל יעבור הוא היות הגוף פועל למטרות ציבוריות שביטויי הוא בין היתר:

 1. העלאת רווחת הציבור הכללית ולא של קבוצות חברתיות מצומצמות וסגורות ופתיחות לטפל באותו עניין באוכלוסיות נוספות, ללא יצירת אפליה.
 2. הכרח הוא שהמטרה הציבורית תושג ללא יצירת קשר או התניה בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו. תרומות והשתתפויות לא יהיו תנאי או מסווה לקבלת שירותים מהמוסד.
 3. מפעילי המוסד, עובדיו ובעלי ענין בו לא יפיקו כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה.
 4. שעור הוצאות הנהלה וכלליות לא יעלה על השיעור המרבי המפורט להלן

מחזור המוסד במונחי הכנסות המליוני ₪

תקרת הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור

0-10

22%

11-25

18%

26-50

13%

51-100

11%

101 +

7%

 

בנסיבות מיוחדות של חריגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות ביחס להכנסות המוסד הציבורי, על המוסד להגיש בקשה מנומקת לוועדה הפנימית במס הכנסה, לאישור החריגה.

 1. יסוד חשוב הוא שהמוסד אינו פועל למטרות רווח, המוסד לא יחלק רווחים לחבריו. רווח לעניין זה לרבות חלוקת טובות הנאה בכסף או בשווה כסף, תשלומי שכר בלתי סביר וכו'.
 2. פעילות המוסד מכוונת ומשרתת את טובת הציבור ואילולא קיומה לא הייתה מתבצעת על ע"י גופים פרטיים, אלא היה הכרח לבצעה ע"י גוף ממלכתי ציבורי.
 3. הגוף מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי, פעילותו נמשכת לאורך זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד-הוק.
 4. הקריטריונים/תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיביים המפורסמים לציבור הרחב.
 5. תהליכי קבלת החלטות במוסד נעשים עפ"י אמות מידה ציבוריות ותוך מתן זכות שווה לכל חבר הנהלה בתהליך קבלת החלטות.

מבחנים לפעילות עסקית שעלולה לפסול מוסד מהיותו מוסד ציבורי:

 1. היקף הפעילות העסקית הינה מהותית ביחס לכלל פעילות המוסד.
 2. רישום במע"מ כעוסק.
 3. מוסד מתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק.
 4. ככל שמחירי המוסד קרובים למחירי השוק תחשב פעילותו עסקית.
 5. תרומות והשתתפויות הינן תנאי או מסווה לקבלת שירותים מהמוסד.
 6. ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים, הנטייה לראות בו גוף עסקי, תגבר.

 התנאים והמבחנים המפורטים לעיל, מהווים קווים מנחים לסיווגו של המוסד כמוסד ציבורי כאשר ההחלטה תתקבל בדרך כלל כתוצאה מהצטברות מספר תנאים ולא בהכרח מקיומו של תנאי זה או אחר.

 סיווגו של מוסד כמוסד ציבורי מהווה תנאי מוקדם והכרחי להפעלת שיקול דעת לעניין סעיפים 46 לפקודת מס הכנסה ו- 61 לחוק מיסוי מקרקעין.

 לכל יעוץ וטיפול משפטי בעניין הכרה כמוסד ציבורי, ניתן לפנות לעו"ד אהוד פורת או עו"ד אורן אהרוני.

סגור לתגובות על מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות
כתיבה
󰁓