24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

הגזרות הכלכליות והזדמנויות מיסוי עד סוף שנת 2013

󰀄

במסגרת השינויים שהוכנסו ע"י ועדת הכספים לחוק ההסדרים 2013 – 2014, שונה פרק מיסוי מקרקעין. חלק מהגזרות בוטלו והטלת מס שבח על מי שבבעלותו יותר מדירה אחת נדחתה ליום 1.1.2014. גם מי שמכר דירה בפטור בשנת 2013 יוכל למכור דירה נוספת במס אפסי בתחילת שנת 2014 ודירה נוספת במהלך תקופת הביניים עד 31.12.2017 כך שנוצר "חלון הזדמנויות" לביצוע עסקאות בפטור ממס.

 

במקורו, פרק מיסוי מקרקעין בחוק ההסדרים כלל שני תיקונים עיקריים: האחד- הגדלת מס הרכישה ביחס למשפרי דיור, כלומר: מי שבבעלותו דירה והוא קונה דירה אחרת במקומה, והשני- ביטול הפטור במס שבח לגבי דירת מגורים אחת לארבע שנים.

במסגרת הסתייגות שהתקבלו בוועדה, הוחלט שיישאר סכום פטור ממס רכישה, עד לסכום של 1,470,000 ₪ לדירת מגורים, לרוכש דירה ראשונה וכן למחליף דירה יחידה בדירה אחרת, כשמעליו ישולם מס הרכישה באופן יחסי לפי המדרגות.

כמו כן, במסגרת החוק החדש, הוחמרו, החל מיום 1.1.2014, תנאי הסעיף המגביל מכירת נכס שהתקבל במתנה:

  • לגבי נכס שמקבל המתנה לא גר בו- תקופת הצינון תהיה 4 שנים, גם אם נותן המתנה הינו הורה (במקום 3 שנים, המצב שהיה עד כה).
  •  לגבי נכס שמקבל המתנה גר בו- תקופת הצינון תהיה 3 שנים, גם אם נותן המתנה הינו הורה (במקום  שנתיים, אם נותן המתנה הורה ושנה בלבד, אם מקבל המתנה נשוי, המצב שהיה עד כה).

בנוסף, הועדה החליטה כי ביטול הפטור ממס שבח ייוותר על כנו, אולם יישומו נדחה ליום 1.1.2014. ממועד זה, הפטור ממס שבח יהיה רק בייחס למי שבבעלותו דירת מגורים אחת.

בנוסף, נקבעו הוראות מעבר שיאפשרו למשקיעים למכור את דירות ההשקעה שלהם בתקופה הקרובה:

  • נקבעה "תקופת הסתגלות" מפרסום החוק ועד 1.1.2014 אשר מאפשרת למכור דירה בפטור ממס (במגבלת פטור אחת לארבע שנים) גם למי שבבעלותו מספר דירות.
  • בתקופה זו, ניתן למכור דירות שהתקבלו במתנה, בתקופות צינון קצרות יותר הממצב החדש, כמתואר לעיל.
  • נקבעה "תקופת מעבר" מיום 1.1.2014 עד ליום 31.12.2017.
  • בתקופת המעבר, מיסוי במס שבח על מי שבבעלותו יותר מדירה אחת, יחול רק על חלק התקופה (בחישוב ליניארי) לגבי מכירת שתי דירות מגורים מזכות בלבד, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א(  במכירה של לפחות אחת משתי דירות המגורים בתקופת המעבר, המוכר היה זכאי לפטור ממס בגין השבח שנצבר עד 1.01.2014 ועל התקופה שלאחר מכן ישולם מס בשיעור של 25%. בתקופת הביניים ניתן יהיה למכור שתי דירות בלבד בשיעורי המס החדשים. בתחילת שנת 2014 ניתן למכור דירה במס אפסי גם אם נמכרה דירה בפטור בארבע השנים שקדמו לכך. דירה נוספת ניתן למכור בשיעורי מס אפסיים לאחר תקופת צינון של ארבע שנים מהמכירה האחרונה בפטור לפני 1.1.2014.

)ב(  במכירה של דירת מגורים שנתקבלה במתנה לפני יום המעבר, מתקיימים התנאים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו ערב יום המעבר;

)ג(  המכירות אינן לקרוב כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה;

 

אנו ממליצים ללקוחותינו השוקלים למכור דירות בפטור, להתייעץ בחודשים הקרובים לגבי העיתוי הנכון מבחינתם לממש השקעות שביצעו בנדל"ן.

 

 

 

Comments

כתוב תגובה:

*

Your email address will not be published.

󰁓