24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מיסוי מקרקעין: עדכוני חקיקה ופסיקה בסוגיות מס הרכישה ומס השבח

󰀄

חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014 טומן בחובו שינויים משמעותיים בסוגיות מס הרכישה ומס השבח. לאחר דיונים קדחתניים במסגרת ועדת הכספים, הוחלט לערוך שינויים בנוסח הקיים לקראת אישורו בכנסת, ובכך להקהות מעוקצן של הגזירות. כמו כן, בחודש מאי האחרון הוחלה בפסיקה "הנוסחה הלינארית" הקיימת בחישוב מיסוי רווח הון, גם על חישוב שבח מקרקעין.

 

חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014 מקדיש פרק שלם לתחום מיסוי המקרקעין בישראל. בחוק לשנים אלו, נערכו ע"י ועדת הכספים שני שינויים עיקריים, אך משמעותיים: ראשית, ביטולו של הפטור ממס שבח לדירת מגורים נוספת, אחת לארבע שנים, הקבוע בסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק"). שנית, ביטול ההצעה להטיל מס רכישה בשיעור של 3.5% (כמדרגה ראשונה), על כלל רוכשי דירות המגורים, אשר בעבר נרשמה על שמם דירת מגורים אחרת (הידוע כמיסוי "משפרי הדיור").

באשר לשינוי הראשון שהוצע, הוא הפטור ממס שבח לדירת מגורים נוספת מידי ארבע שנים, לא ערכה הוועדה כל תיקון. דהיינו, ביטול הפטור ממס שבח הותר על כנו, באופן זה, שכעת ינתן פטור ממס שבח רק לבעלים של דירת מגורים אחת בלבד.

לעומת זאת, באשר לשינוי השני שהוצע, ביחס למסוי "משפרי הדיור", הצליחה הוועדה להגיע להסכמות בעניין עם משרד האוצר ולבטל כליל את רוע הגזירה. כלומר, הוחלט לבטל את הגדלת מס הרכישה למשפרי הדיור, היות והוא עלול לפגוע פגיעה אנושה בזוגות צעירים ובציבור מעמד הביניים המבקש למצוא לו מקום מגורים חלופי. יתרה מכך, הביעה הוועדה את רצונה, כי יינתן פטור ממס רכישה לדירות מגורים עד סכום כולל של 1,470,000 ש"ח, כאשר יתרת הסכום מעל לסכום זה, תמוסה באופן יחסי למדרגות המס הקיימות.

לבד משינויי החקיקה שאושרו בכנסת בסוף חודש יולי, נבקש להביא לידיעת קוראינו על החלת הלכת פוליטי אף בחישוב שבח מקרקעין: ביום ה- 24.5.13 פורסם פסק הדין בעניין בלינקיס (ע"א 1301/08) מפי כב' השופט מגן אלטוביה מבית המשפט המחוזי בתל אביב. בית המשפט פסק, כי אף בחישוב שבח מקרקעין, בדומה לחישוב רווח הון, יש להחיל את הלכת פוליטי, ולפיה: יש להחיל את הנוסחה הלינארית בחישוב רווח ההון כתוצאת ממכירת נכס. דהיינו, על פי הפסיקה, הלכת פוליטי תחול הן על רווח הון המופק ממכירת נכסים הכפופים לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) והן על שבח מקרקעין הנוצר כתוצאה ממכירת מקרקעין כאחד. 

סגור לתגובות על מיסוי מקרקעין: עדכוני חקיקה ופסיקה בסוגיות מס הרכישה ומס השבח
כתיבה
󰁓