24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

שינויי חקיקה במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013- 2014 – ביטוח לאומי

󰀄

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014 צפויים קיצוצים משמעותיים בקצבאות הילדים המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי. הבשורה המשמחת היא כי עקרות בית ימשיכו "ליהנות" ממעמדן ולא יחויבו בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, כפי שהוצע בתחילה.

ועדת הכספים, בראשות יו"ר ח"כ ניסן סלומיאנסקי, דנה ביום ה- 24.7.13 בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014, המהווה מזה שנים ארוכות כלי מהיר ויעיל בידי הממשלה לצורך עמידה ביעדיה הכלכליים העתידיים.

לאחר דיונים ארוכים שנדונו במסגרת הוועדה, החליטה הוועדה כי יש לצמצם את סכומי הכסף המשתלמים כקצבאות ילדים על פי חוק הביטוח הלאומי.

ככלל, הזכאות לקצבת ילדים מותנית בשלושה משתנים עיקריים: א. מספר הילדים במשפחה. ב. מועד היוולדם של הילדים במשפחה. ג. זכאות אחד ההורים לקצבת קיום מן המוסד לביטוח לאומי.

כיום, (לאחר עדכון סכומי הקצבאות כמידי תחילת שנה –  ביום 1.1.13), תשלום קצבאות ילדים המשולמות להורים, שמועד היוולדם של ילדיהם עובר ל- 1.6.03 ייעשה כדלקמן:

בגין הילד הראשון תתקבל קצבה בסכום של 175 ש"ח, בגין הילד השני תתקבל קצבה בסכום של 263 ש"ח, בגין הילד השלישי תתקבל קצבה בסכום של 295 ש"ח, בגין הילד הרביעי תתקבל קצבה בסכום של 459 ש"ח, ואילו בגין הילד החמישי ואילך תתקבל קצבה בסכום זהה של 389 ש"ח. כמו כן, בעבור ילדים, אשר מועד היוולדם מיום 1.6.03 ואילך, תשתלם הקצבה כדלקמן: בגין הילד הראשון ובגין הילד השני תתקבלנה קצבאות בסכום של 175 ש"ח ו – 263 ש"ח בהתאמה. ואולם, בשונה מילדים שנולדו עובר ל- 1.6.03, הילדים השלישי והרביעי יזכו לקצבאות מופחתות בסכום של 263 ש"ח כל אחד, לעומת 295 ו- 495 ש"ח ממקביליהם, שנולדו עובר ל- 1.6.03. כמו כן, הילד החמישי במשפחה ואילך יזכה את הוריו בסכום מופחת גם כן של 175 ש"ח בלבד (לעומת 389 ש"ח).

בתום דיוניה, הציעה ועדת הכספים להפחית את הסכום המשתלם בגין קצבאות ילדים, באופן זה, שכלל הילדים שנולדו לאחר ה- 1.6.03 יזכו את הוריהם בקצבה אחידה המסתכמת לכ- 140 ש"ח בלבד (ללא "תלות" במיקום הילד במשפחה). כמו כן, מוצע להפחית את הקצבאות בגין הילדים שנולדו עובר ליום 1.6.03 באופן הבא: הקצבה בעד הילד השלישי תעמוד על סך של 172.2 ש"ח (במקום 295 ש"ח), הקצבה בעד הילד הרביעי תעמוד על סך של 336 ש"ח (במקום 459 ש"ח), ובעד הילד החמישי – 354.2 ש"ח (וזאת במקום 389 ש"ח).

בנוסף, הציעה הועדה לקבוע כי קצבאות הילדים לא תעודכנה בשנת 2014, אלא בשנת 2015 ואילך, עניין השוחק את ערך הקצבאות. כמו כן, מוצע לבטל את הזכאות לקצבת ילדים בעד ילדים להורים מבוטחים, אשר הכנסותיהם עולות על 800,000 ש"ח בשנה, וכן לבטל את הסעיפים בחוק הביטוח הלאומי העוסקים בהפחתת קצבאות ילדים בעד ילדים שלא חוסנו בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות.

בטרם סיום, נבהיר כי על אף הנסיון להביא לידי חבות ותשלום בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ל- "עקרת בית", כהגדרתה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, הרי שסעיף זה מצא את מיקומו מחוץ להצעת החוק, ובכך הותיר את המצב הנוכחי על כנו. נכון לכתיבת שורות אלו, הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ונכנסה לתוקפה.

Comments

כתוב תגובה:

*

Your email address will not be published.

󰁓