24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

האם לפני הגשת "תובענה ייצוגית" יש לבצע פנייה מוקדמת לנתבע?

󰀄

השאלה האם תובע ייצוגי חייב לפנות פניה מוקדמת לנתבע קודם להגשת תובענה ייצוגית מעסיקה תובעים רבים, טרם הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. מצד אחד, פניה מוקדמת עשויה לשרת את טובת הקבוצה בצורה אופטימאלית, שכן היא עשויה להביא להפסקת ההתנהגות הבלתי תקינה במהירות, ומבלי שהנתבע יחשוש שהיענות לפניה עלולה לגרור אחריה הסתבכות משפטית. מצד שני, הפניה המוקדמת מאפשרת לנתבע לנסות ולתת פתרון נקודתי לתובע הפוטנציאלי, ובכך לעקר את האפשרות שיפעל לטובת הקבוצה.

סגור לתגובות על האם לפני הגשת "תובענה ייצוגית" יש לבצע פנייה מוקדמת לנתבע?

מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

󰀄

סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת דירת מגורים שהתקבלה במתנה תחול "תקופת צינון" של 3 עד 4 שנים מיום שמקבל המתנה "נעשה בעלה". בית המשפט פירש ביטוי זה- מיום גמר הדירה. במקביל קובע החוק "תקופת אכשרה" לפיה מתנה תחשב ככזו רק אם ניתנה בתוך 3 שנים "שקדמו לרכישתה". לדעתנו יש לפרש ביטוי זה באופן זהה- בתוך 3 שנים שקדמו להשלמת בנייתה. לפיכך אם ניתנו מתנות לרכישת מרכיב הקרקע/מימון הבניה בתקופה שקדמה לשלוש שנים להשלמת הבניה- אין למנות מתנות אלו בבדיקת הזכאות לפטור.

סגור לתגובות על מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

󰀄

מהו יום הרכישה בעסקת חליפין ומתי תקום חובה לשלם תוספת מס בגין עסקאות מלפני 1960

סגור לתגובות על פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת
󰁓