24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

הערה למתכנני המס: נפסק לאחרונה כי יש לחייב במס הכנסה רעיונית עקב ירידת ערך הלוואה שהוצמדה לדולר

󰀄

לפני מספר שנים ולאור שער החליפין הגבוה של הדולר אל מול השקל, שעמד דאז על כ- 5 ₪ לדולר, נטלו עסקים רבים הלוואות הצמודות לשער הדולר, וזאת מאחר והציפייה הייתה כי השער היציג של הדולר ייחלש. לאחר מספר שנים, החזירו הלווים סכומים נומינליים נמוכים יותר. לאחרונה נקבע בבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי כבוד השופט אלטוביה מגן, כי ירידת ערך ההלוואה, מהווה הכנסה רעיונית החייבת במס.

סגור לתגובות על הערה למתכנני המס: נפסק לאחרונה כי יש לחייב במס הכנסה רעיונית עקב ירידת ערך הלוואה שהוצמדה לדולר

מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ

󰀄

מוניטין הינו מכלול היתרונות שנצברו לעסק המביא לכך שלקוחות ישובו לפקוד אותו. בעסק של בעל מקצוע חופשי לא ניתן למכור את "מקור המוניטין" שהוא למעשה תכונה אישית של אדם שאינה ניתנת למכירה. באותם מקרים בהם מקור המוניטין הצמיח תוצרים, אשר גורמים לכך שהעסק הינו בעל כוח משיכה משל עצמו, במנותק מאישיותו של בעל העסק, ניתן למכור מוניטין ובלבד שהמכירה כוללת העברה מסודרת של רשימת הלקוחות ותניית אי תחרות משמעותית המונעת מהמוכר להתחרות בקונה.

סגור לתגובות על מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ
󰁓