24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

󰀄

תנאים להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

סגור לתגובות על מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

האבחנה בין זכויות בנייה מובנות לזכויות בנייה אישיות

󰀄

חוק המקרקעין וחוק התכנון והבנייה לא מגדיר "זכויות בנייה" או "אחוזי בנייה" כזכות קניין. מקורם של מונחים אלו הוא בדיני התכנון והבנייה באנגליה. השימוש במונחים אלו במשפט צמח מן הפרקטיקה הנוהגת ומן הפסיקה. זכויות בניה אינן "זכות במקרקעין" הניתנות לרישום בפנקס המקרקעין. ישנן שני סוגי זכויות בנייה: זכויות בניה המוענקות ע"פ התב"ע לבעלי המקרקעין- זכויות מובנות, וזכויות בניה בכוח, המוענקות ע"פ שיקול דעת הועדה לצד מסוים- זכויות אישיות.

סגור לתגובות על האבחנה בין זכויות בנייה מובנות לזכויות בנייה אישיות

מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

󰀄

סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת דירת מגורים שהתקבלה במתנה תחול "תקופת צינון" של 3 עד 4 שנים מיום שמקבל המתנה "נעשה בעלה". בית המשפט פירש ביטוי זה- מיום גמר הדירה. במקביל קובע החוק "תקופת אכשרה" לפיה מתנה תחשב ככזו רק אם ניתנה בתוך 3 שנים "שקדמו לרכישתה". לדעתנו יש לפרש ביטוי זה באופן זהה- בתוך 3 שנים שקדמו להשלמת בנייתה. לפיכך אם ניתנו מתנות לרכישת מרכיב הקרקע/מימון הבניה בתקופה שקדמה לשלוש שנים להשלמת הבניה- אין למנות מתנות אלו בבדיקת הזכאות לפטור.

סגור לתגובות על מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?
󰁓