24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מתי הסכם אופציה פטור ממס ומתי הוא ייחשב כמכר

󰀄

בהתאם להלכת בר הישנה, הענקת אופציה אינה מכר. תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין קבע הוראות ברורות מתי הענקת אופציה תאפשר מתן פטור. בהלכת ד.ד. ליה שניתנה לאחרונה, נפסק כי אם מהות האופציה אינה מותירה ברירה למקבל האופציה, אלא לממשה, וכאשר כספי האופציה משמשים לקיום התנאי המתלה (פינוי דיירים מוגנים) יש לסווג את העסקה כמכר, דבר אשר גורר כפל מס רכישה.

סגור לתגובות על מתי הסכם אופציה פטור ממס ומתי הוא ייחשב כמכר
󰁓