24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

󰀄

תנאים להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

סגור לתגובות על מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

שינויי חקיקה במס הכנסה

󰀄

ביום 18.7.2013 אישרה וועדת הכספים של הכנסת את הצעת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014.  החוק שאושר בסוף חודש יולי ע"י הכנסת, כולל מספר שינויים בחקיקת מס ההכנסה, שיפורטו בתמצית להלן.  העלאת שיעור המס ליחיד בהתאם לחוק ההסדרים שאושר, תהיה עליה מדורגת בשיעורי מס ההכנסה כמפורט להלן: עד רמת שכר של 14,000 שקלים חדשים לחודש,  יעלה שיעור…

סגור לתגובות על שינויי חקיקה במס הכנסה
󰁓