24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

התנאים לאישור תובענה ייצוגית ומניעת תביעות סרק

󰀄

תובענה ייצוגית היא כלי פרוצדוראלי יעיל וצודק, אולם יש לשים לב כי הוא אינו מנוצל לרעה על-ידי גורמים המנסים לסחוט כספים מתאגידים וגופים מסחריים אחרים. אשר על כן, על בית המשפט לעמוד על המשמר ולמנוע הגשתן של תביעות סרק, שכל מטרתן היא הטלת אימה באמצעות הגשת תביעה בסכום מופרך, וגרירתו של הנתבע להליכים רבים אשר…

תובענות ייצוגיות חדשות בטיפול משרדנו

󰀄

משרדנו הגיש לאחרונה מספר תביעות ייצוגיות חשובות בתחום הצרכני. במקרה אחד, בנק דיסקונט הפסיק, מיד לאחר הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית ע"י משרדנו, את גביית היתר של עמלות המרת מט"ח והוא אף החזיר חלק מכספי הגזילה. תובענה ייצוגית הינה תביעה שבה אדם יחיד תובע בשם קבוצה גדולה ולא מוגדרת של אנשים, כאשר לכל אחד מיחידי…

󰁓