24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

󰀄

תנאים להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

סגור לתגובות על מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

האבחנה בין זכויות בנייה מובנות לזכויות בנייה אישיות

󰀄

חוק המקרקעין וחוק התכנון והבנייה לא מגדיר "זכויות בנייה" או "אחוזי בנייה" כזכות קניין. מקורם של מונחים אלו הוא בדיני התכנון והבנייה באנגליה. השימוש במונחים אלו במשפט צמח מן הפרקטיקה הנוהגת ומן הפסיקה. זכויות בניה אינן "זכות במקרקעין" הניתנות לרישום בפנקס המקרקעין. ישנן שני סוגי זכויות בנייה: זכויות בניה המוענקות ע"פ התב"ע לבעלי המקרקעין- זכויות מובנות, וזכויות בניה בכוח, המוענקות ע"פ שיקול דעת הועדה לצד מסוים- זכויות אישיות.

סגור לתגובות על האבחנה בין זכויות בנייה מובנות לזכויות בנייה אישיות

מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

󰀄

סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת דירת מגורים שהתקבלה במתנה תחול "תקופת צינון" של 3 עד 4 שנים מיום שמקבל המתנה "נעשה בעלה". בית המשפט פירש ביטוי זה- מיום גמר הדירה. במקביל קובע החוק "תקופת אכשרה" לפיה מתנה תחשב ככזו רק אם ניתנה בתוך 3 שנים "שקדמו לרכישתה". לדעתנו יש לפרש ביטוי זה באופן זהה- בתוך 3 שנים שקדמו להשלמת בנייתה. לפיכך אם ניתנו מתנות לרכישת מרכיב הקרקע/מימון הבניה בתקופה שקדמה לשלוש שנים להשלמת הבניה- אין למנות מתנות אלו בבדיקת הזכאות לפטור.

סגור לתגובות על מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

האם מעביד של שכיר זכאי להחזרי ביטוח לאומי עקב "שומות סופיות" שהוצאו ע"י מס הכנסה

󰀄

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, אם מתברר, בעקבות שומה סופית של פקיד השומה, כי מעביד העביר דמי ביטוח לאומי בייתר, חובה על הביטוח הלאומי להשיב סכומים אלו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. עקרון "שומת האמת" גובר על "העיקרון הביטוחי" לפיו בתקופה הרלוונטית העובד היה מכוסה בביטוח בגין סכומים גדולים יותר.

סגור לתגובות על האם מעביד של שכיר זכאי להחזרי ביטוח לאומי עקב "שומות סופיות" שהוצאו ע"י מס הכנסה

מתי הסכם אופציה פטור ממס ומתי הוא ייחשב כמכר

󰀄

בהתאם להלכת בר הישנה, הענקת אופציה אינה מכר. תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין קבע הוראות ברורות מתי הענקת אופציה תאפשר מתן פטור. בהלכת ד.ד. ליה שניתנה לאחרונה, נפסק כי אם מהות האופציה אינה מותירה ברירה למקבל האופציה, אלא לממשה, וכאשר כספי האופציה משמשים לקיום התנאי המתלה (פינוי דיירים מוגנים) יש לסווג את העסקה כמכר, דבר אשר גורר כפל מס רכישה.

סגור לתגובות על מתי הסכם אופציה פטור ממס ומתי הוא ייחשב כמכר

הגזרות הכלכליות והזדמנויות מיסוי עד סוף שנת 2013

󰀄

במסגרת השינויים שהוכנסו ע"י ועדת הכספים לחוק ההסדרים 2013 – 2014, שונה פרק מיסוי מקרקעין. חלק מהגזרות בוטלו והטלת מס שבח על מי שבבעלותו יותר מדירה אחת נדחתה ליום 1.1.2014. גם מי שמכר דירה בפטור בשנת 2013 יוכל למכור דירה נוספת במס אפסי בתחילת שנת 2014 ודירה נוספת במהלך תקופת הביניים עד 31.12.2017 כך שנוצר…

שינויי חקיקה במס הכנסה

󰀄

ביום 18.7.2013 אישרה וועדת הכספים של הכנסת את הצעת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014.  החוק שאושר בסוף חודש יולי ע"י הכנסת, כולל מספר שינויים בחקיקת מס ההכנסה, שיפורטו בתמצית להלן.  העלאת שיעור המס ליחיד בהתאם לחוק ההסדרים שאושר, תהיה עליה מדורגת בשיעורי מס ההכנסה כמפורט להלן: עד רמת שכר של 14,000 שקלים חדשים לחודש,  יעלה שיעור…

סגור לתגובות על שינויי חקיקה במס הכנסה

הערה למתכנני המס: נפסק לאחרונה כי יש לחייב במס הכנסה רעיונית עקב ירידת ערך הלוואה שהוצמדה לדולר

󰀄

לפני מספר שנים ולאור שער החליפין הגבוה של הדולר אל מול השקל, שעמד דאז על כ- 5 ₪ לדולר, נטלו עסקים רבים הלוואות הצמודות לשער הדולר, וזאת מאחר והציפייה הייתה כי השער היציג של הדולר ייחלש. לאחר מספר שנים, החזירו הלווים סכומים נומינליים נמוכים יותר. לאחרונה נקבע בבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי כבוד השופט…

מיסוי מקרקעין: עדכוני חקיקה ופסיקה בסוגיות מס הרכישה ומס השבח

󰀄

חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014 טומן בחובו שינויים משמעותיים בסוגיות מס הרכישה ומס השבח. לאחר דיונים קדחתניים במסגרת ועדת הכספים, הוחלט לערוך שינויים בנוסח הקיים לקראת אישורו בכנסת, ובכך להקהות מעוקצן של הגזירות. כמו כן, בחודש מאי האחרון הוחלה בפסיקה "הנוסחה הלינארית" הקיימת בחישוב מיסוי רווח הון, גם על חישוב שבח מקרקעין.   חוק…

סגור לתגובות על מיסוי מקרקעין: עדכוני חקיקה ופסיקה בסוגיות מס הרכישה ומס השבח

שינויי חקיקה במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013- 2014 – ביטוח לאומי

󰀄

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014 צפויים קיצוצים משמעותיים בקצבאות הילדים המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי. הבשורה המשמחת היא כי עקרות בית ימשיכו "ליהנות" ממעמדן ולא יחויבו בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, כפי שהוצע בתחילה. ועדת הכספים, בראשות יו"ר ח"כ ניסן סלומיאנסקי, דנה ביום ה- 24.7.13 בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2013 –…

󰁓