24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04
Home Articles posted by Lingo

קביעה חדשנית בעניין פטור מהיטל השבחה

󰀄

בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה קביעה חדשה וחשובה לפיה מגיעים מספר פטורים לחלקה אחת, בקשר לתשלום היטל השבחה, בגין בניה עצמית של דירת מגורים.   ביום 15.7.2015 ניתן פסק דין חשוב על ידי כבוד השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בערעור שהוגש על ידי עורכי הדין אהוד פורת ומועתסם…

מי הוא בית המשפט המוסמך בתביעות לביטול הפקעה ולקבלת פיצויים בגין הפקעה

󰀄

הפקעת מקרקעין על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או על פי חוקי ההפקעה האחרים, הינה מעשה שלטוני מובהק. הכלל החל על תקיפת מעשה שלטוני הוא, כי הסמכות במקרה זה ניתנת לבית המשפט הגבוה לצדק ולא לבתי המשפט הרגילים. כלל זה נכון לגבי הפקעה הנעשית לפי חוקי ההפקעה השונים, למעט הפקעות לפי חוק התכנון…

פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

󰀄

מהו יום הרכישה בעסקת חליפין ומתי תקום חובה לשלם תוספת מס בגין עסקאות מלפני 1960

סגור לתגובות על פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

הערה למתכנני המס: נפסק לאחרונה כי יש לחייב במס הכנסה רעיונית עקב ירידת ערך הלוואה שהוצמדה לדולר

󰀄

לפני מספר שנים ולאור שער החליפין הגבוה של הדולר אל מול השקל, שעמד דאז על כ- 5 ₪ לדולר, נטלו עסקים רבים הלוואות הצמודות לשער הדולר, וזאת מאחר והציפייה הייתה כי השער היציג של הדולר ייחלש. לאחר מספר שנים, החזירו הלווים סכומים נומינליים נמוכים יותר. לאחרונה נקבע בבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי כבוד השופט אלטוביה מגן, כי ירידת ערך ההלוואה, מהווה הכנסה רעיונית החייבת במס.

סגור לתגובות על הערה למתכנני המס: נפסק לאחרונה כי יש לחייב במס הכנסה רעיונית עקב ירידת ערך הלוואה שהוצמדה לדולר

האבחנה בין זכויות בנייה מובנות לזכויות בנייה אישיות

󰀄

חוק המקרקעין וחוק התכנון והבנייה לא מגדיר "זכויות בנייה" או "אחוזי בנייה" כזכות קניין. מקורם של מונחים אלו הוא בדיני התכנון והבנייה באנגליה. השימוש במונחים אלו במשפט צמח מן הפרקטיקה הנוהגת ומן הפסיקה. זכויות בניה אינן "זכות במקרקעין" הניתנות לרישום בפנקס המקרקעין. ישנן שני סוגי זכויות בנייה: זכויות בניה המוענקות ע"פ התב"ע לבעלי המקרקעין- זכויות מובנות, וזכויות בניה בכוח, המוענקות ע"פ שיקול דעת הועדה לצד מסוים- זכויות אישיות.

סגור לתגובות על האבחנה בין זכויות בנייה מובנות לזכויות בנייה אישיות
󰁓